MSD Reisstipendium

Het MSD-stipendium (Merck, Sharp & Dohme BV) is ingesteld om onderzoek, behandeling en onderwijs in de infectieziekten te bevorderen. Om dit te bereiken zal het stipendium moeten worden aangewend voor een studieverblijf in een universitair onderzoeksinstituut in het buitenland.

MSD Reisstipendium 
Het MSD Reisstipendium wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt door de Vereniging voor Infectieziekten en bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • vliegkosten (business class) plus andere reiskosten voor één persoon met een maximum van € 4.500 per dag.
 • verblijfkosten van € 90 per dag met een maximum van 90 kalenderdagen.
 • vergoeding van de nodige verzekeringen.

  Kandidaten
  Na een schriftelijke oproep aan de leden van de Vereniging voor Infectieziekten kunnen kandidaten zich aanmelden bij de secretaris van de Vereniging voor het stipendium. Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De kandidaat moet de Nederlandse of Belgische nationaliteit bezitten en in dit laatste geval tot de Nederlandstalige cultuurgemeenschap behoren.
 • De kandidaat moet tenminste een universitaire studie met goed gevolg hebben voltooid.
 • De kandidaat moet ervaring hebben met wetenschappelijk onderzoek.

  Aanmelden

 • Voordrachten moeten schriftelijk worden ingediend, voor 30 september 2016, bij het secretariaat van de Vereniging voor Infectieziekten, Postbus 1, pb 13, 3720 BA Bilthoven, of per e-mail: secretariaat@infectieziekten.org, en dienen voorzien te zijn van een curriculum vitae van de kandidaat en kopieën van de relevante publicaties en een motivatie voor het buitenlands studieverblijf. Ook moet er een duidelijk onderzoeksplan meegestuurd worden en vermeld worden in welke plaats dit onderzoek zal worden uitgevoerd. Het strekt tot aanbeveling indien de kandidaat reeds contact heeft met het instituut waar hij/zij naar toe wil gaan.
 • Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door leden die minstens 1 jaar lid zijn van de Vereniging. Leden die minder dan 1 jaar lid zijn en niet-leden van de Vereniging moeten hun aanvraag vergezeld laten gaan van een aanbeveling van een lid van de Vereniging. Uitgesloten zijn bestuursleden en oud bestuursleden, die op de bovenbedoelde sluitingsdatum van de voordrachttermijn 2 jaar tevoren bestuurslid van de Vereniging zijn geweest. 

  Commissie van beoordeling
  Het Bestuur van de Vereniging benoemt een Commissie, welke beoordeelt aan wie van de kandidaten het stipendium wordt toegekend. De Commissie bestaat uit vijf personen, waarvan vier door het Bestuur van de Vereniging uit haar leden, niet zijnde bestuursleden, en één door MSD Nederland worden aangewezen. 

  Toekenning
  De officiële toekenning vindt plaats tijdens een wetenschappelijke vergadering van de Vereniging

  Verplichtingen stipendiaat

 • De stipendiaat moet binnen 12 maanden na toekenning van het stipendium zijn reis aanvangen. Indien dit door welke omstandigheid dan ook niet kan worden gerealiseerd, zal het stipendium aan de kandidaat die nummer twee op de voordracht staat worden toegekend.
 • Na toekenning van het stipendium mag de kandidaat het doel van zijn reis en verblijf niet wijzigen, tenzij na overleg met het Bestuur van de Vereniging. Het Bestuur zal hiertoe de beoordelingscommissie, waarin een vertegenwoordiger van MSD zitting heeft, schriftelijk raadplegen.
 • Binnen 3 maanden na terugkeer moet de kandidaat schriftelijk verslag uitbrengen aan het Bestuur van de Vereniging over zijn verblijf. Dit verslag moet omvatten: wetenschappelijke en/of klinische resultaten van zijn verblijf, de gehouden voordrachten, bezoeken aan instituten en eventuele (concept) publicaties. Dit verslag zal aan de beoordelingscommisie worden toegezonden. Beiden, de Commissie en het Bestuur, zullen binnen 2 maanden de kandidaat schriftelijk op deze verslaglegging antwoorden. Indien dit naar tevredenheid is geschied, wordt het verslag naar MSD gezonden, en vindt volledige decharge van de gemaakte kosten plaats.
  De Vereniging stelt het op prijs indien tijdens een wetenschappelijke vergadering over het onderzoek een voordracht zal worden gehouden.
 • In alle publicaties moet vermeld worden dat het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een reisstipendium van Merck Sharp & Dohme (in het Engels: this study was supported by Merck Sharp & Dohme).

  Geschiedenis

In 2014 werd het MSD Reisstipendium uitgereikt aan Dhr. W. Rottier.

In 2012 werd het MSD Reisstipendium uitgereikt aan Mw. G.J. de Bree 

In 2010 werd het MSD Reisstipendium uitgereikt aan Dhr. T. Dorlo

In 2008 werd het MSD Reisstipendium uitgereikt aan Mw. A. Warris 

In 2006 werd het MSD Reisstipendium uitgereikt aan Mw. Helen Leavis

In 2004 werd het MSD Reisstipendium uitgereikt aan Dhr. Joppe WR Hovius

In 2002 werd het MSD Reisstipendium uitgereikt aan Dhr. J.H. van Zeijl.