W.R.O. Goslingsprijs

Om de Nederlandse internist, specialist in de infectieziekten, Professor Dr. W.R.O. Goslings te eren voor het baanbrekende werk dat hij heeft verricht met betrekking tot het onderzoek en het onderwijs op het gebied van de infectieziekten, wordt door het RIVM te Bilthoven een prijs beschikbaar gesteld welke zijn naam draagt, de W.R.O. Goslingsprijs.

Doel
Met het toekomen van de prijs worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • aanmoediging van in de kliniek of in het laboratorium werkende medici en andere wetenschappelijke onderzoekers, die oorspronkelijk onderzoek van hoge kwaliteit aan één of meer aspecten van de infectieziekten hebben verricht
 • vergroten van de belangstelling voor deze tak van de medische wetenschap, in brede kring.

  Prijs
  De prijs wordt éénmaal in de twee jaar ter beschikking gesteld en bestaat uit een bedrag van € 2.250,- alsmede een daarbij behorend gedenkstuk. De prijs wordt niet meer dan éénmaal aan dezelfde persoon toegekend.

  Kandidaten
  Om als kandidaat voor de prijs voorgedragen te kunnen worden dient men:
  -de Nederlandse of Belgische nationaliteit bezitten (en dit laatste geval tot de Nederlandstalige cultuurgemeenschap behoren) of in de Nederland of België het onderzoek hebben verricht waarop de voordracht is gebaseerd.
  -Tenminste het getuigschrift van het doctoraalexamen (Nederland) of het licentiaat (België) of een daarmee gelijkgesteld buitenlands diploma hebben behaald.
  -Door een aantal recente publicaties of een recent proefschrift hebben getoond wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit te kunnen verrichten.

  Aanmelden
  -Voordrachten moeten schriftelijk worden ingediend, voor 1 juni 2016, bij het secretariaat van de Vereniging voor Infectieziekten, Postbus 1, pb 13, 3720 BA Bilthoven, of per e-mail: info@infectieziekten.org, en dienen voorzien te zijn van een motivatie, een curriculum vitae alsmede afdrukken van de relevante publicaties. 

  Commissie van beoordeling
  Het bestuur van de Vereniging benoemt een commissie, welke beoordeelt aan wie van de voorgedragen kandidaten de W.R.O. Goslingsprijs wordt toegekend. De Commissie bestaat uit vijf leden, niet zijnde bestuursleden, en één door het Bestuur van het RIVM worden aangewezen. 

  Uitreiking
  De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een wetenschappelijke vergadering van de Vereniging.

  Geschiedenis 
  De prijs werd uitgereikt op:
  -7 mei 1983 (Dr. J.W.M. van der Meer)
  -8 november 1985 (Dr. J.F.G.M. Meis)
  -21 november 1987 (Mevr.Dr. I.A.J.M. Bakker-Woudenberg)
  -30 september l989 (Dr. J.R. Poolman)
  -22 november l991 (Dr. H.J.A. Goossens)
  -7 mei 1993 (Dr. R. Colebunders)
  -9 september l995 (Dr. S.J.H. van Deventer)
  -2 mei l997 (Dr. C.J. Janse)
  -18 juni 1999 (Dr. J.A.G. Strijp)
  -14 maart 2002 (Dhr. Dr. T. van der Poll)
  -18 november 2004 (Mevr. Dr. P.G Koopmans)
  -16 november 2006 (Dr. Mihai G. Netea)
  -20 november 2008 (Prof. Dr. R.A. Coutinho)
  -19 november 2010 (Prof. Dr. P. Speelman)