Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INFECTIEZIEKTEN

LIDMAATSCHAP
Artikel 1

1. Voor gewoon lidmaatschap van de Vereniging, zoals bedoeld in artikel 3 lid 5 van de statuten, komen in aanmerking universitair opgeleide personen die werkzaam zijn op het gebied van de infectieziekten en geen aanstelling hebben bij de farmaceutische industrie. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan het gewone lidmaatschap voortgezet worden mits voldaan is aan het in artikel 3 lid 5 van de statuten gestelde. 
2. Voor buitengewoon lidmaatschap van de Vereniging, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 van de statuten, komen in aanmerking universitair opgeleide personen die een aanstelling hebben bij een farmaceutische industrie.
3. De aanmelding ter verkrijging van het gewone lidmaatschap geschiedt d.m.v. het inschrijfformulier via de internetsite van de VIZ.
4. De aanmelding ter verkrijging van het buitengewone lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6 van de statuten, dient te worden vergezeld van aanbevelingen van tenminste twee leden van de Vereniging en van informatie waaruit blijkt dat de aanmelder voldoet aan de in lid 1, respectievelijk lid2 van dit reglement genoemde voorwaarden.
5. Voor het erelidmaatschap kunnen personen uitsluitend worden aangemeld door tenminste drie leden van de Vereniging, anders dan de persoon zelf. De aanmelding dient te worden vergezeld van uitvoerige motivering waaruit de in artikel 1 lid 4 van de statuten genoemde bijzondere verdiensten blijken. Op grond hiervan beslist het bestuur over een voordracht. De voorgedragen persoon hoeft niet op de hoogte te zijn van de aanmelding. Alvorens tot een voordracht te besluiten dient het bestuur zich van de instemming van het kandidaat-erelid te overtuigen. 
6. Het bestuur zal op de eerstvolgende bestuursvergadering de lidmaatschapaanvragen behandelen.
7. Indien het bestuur niet overgaat tot de voordracht voor een erelidmaatschap wordt dit de aanmelders binnen een week na het bestuursbesluit terzake schriftelijk medegedeeld onder opgave van redenen. Van dit bestuursbesluit is geen beroep mogelijk.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 2

Indien het lidmaatschap door het bestuur wordt opgezegd, zoals vastgesteld in artikel 1 lid 1c van de statuten, wordt dit het betrokken lid binnen een week na het bestuursbesluit terzake schriftelijk medegedeeld onder opgave van de redenen die tot opzegging hebben geleid. Het betrokken lid heeft het recht om binnen vier weken na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling in beroep te gaan bij de huishoudelijke algemene vergadering, welke alsdan in hoogste instantie beslist over al dan niet opzegging van het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt beschouwd te eindigen aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging definitief is geworden.

GELDMIDDELEN
Artikel 3

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies van de vereniging en uit donaties. Het bestuur beslist over het accepteren van donaties. Acceptatie van donaties die een jaarlijks bedrag van € 1000,- respectievelijk een eenmalig bedrag van € 10.000,- te boven gaan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene huishoudelijke vergadering.
2. Voor de vaststelling van de jaarlijkse contributie van de gewone en buitengewone leden
wordt onderscheid gemaakt tussen leden die volledig aan het arbeidsproces deelnemen hen die dit niet doen. 

SECTIES
Artikel 4

1. De secties van de vereniging zijn de volgende
• openbare gezondheidszorg,
• tropische geneeskunde,
• kindergeneeskunde.
2. Leden van de vereniging kunnen lid van een of meer secties worden indien zij dit wensen.
Leden van de secties dienen lid van de vereniging te zijn.
3. De secties stellen een huishoudelijk reglement op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd
aan de huishoudelijke algemene vergadering.

WETENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN
Artikel 5

1. Het bestuur streeft ernaar twee wetenschappelijke vergaderingen per jaar te organiseren, een in het voorjaar en een in het najaar.
2. Een gemeenschappelijke wetenschappelijke vergadering met een Nederlandse of
buitenlandse vergadering wordt gerekend te zijn een wetenschappelijke vergadering zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten.
3. De wetenschappelijke vergadering bestaat uit een plenaire sessie en een sessie met vrije voordrachten. Voor de vrije voordrachten op een wetenschappelijke vergadering wordt voor indiening door het bestuur een inleverdatum vastgesteld. De 10 beste voordrachten, naar het oordeel van het bestuur, zullen worden gepubliceerd. Sprekers op een wetenschappelijke vergadering leveren twee weken voor de vergadering een samenvatting in bij de secretaris. Deze samenvattingen worden aan de bezoekers van de vergadering ter hand gesteld en aan de leden toegezonden. Zomogelijk worden de samenvattingen gepubliceerd in een Nederlands of internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

HUISHOUDELIJKE ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 6

1. Het boekjaar valt samen met het verenigingsjaar.
2. Huishoudelijke algemene vergaderingen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden, met dien
verstande dat het bestuur niet-leden kan uitnodigen om met toestemming van de
huishoudelijke algemene vergadering, -en afgewezen kandidaat-leden ingevolge artikel 3
lid 7 van de statuten-, een deel van de vergadering bij te wonen.
3. Ledenvergaderingen van een sectie zijn toegankelijk voor leden van de vereniging. Alleen leden van de sectie hebben daarin stemrecht.
4. Indien ten aanzien van de weigering door het bestuur van een kandidaat-lid de stemmen in de huishoudelijke algemene vergadering staken dan beslist het bestuur.
5. Van de huishoudelijke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. Deze worden bij de agenda voor de volgende vergadering meegestuurd. De notulen worden wederom gevoegd bij de stukken als bedoeld in artikel 9 van de statuten.

BESTUUR
Artikel 8

1. Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit tenminste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Indien de functies van secretaris en de penningmeester samenvallen wijst het bestuur tenminste nog een lid van het dagelijks bestuur aan.
2. Het dagelijks bestuur is belast met de afhandeling van kwesties van spoedeisende aard.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN
Artikel 9

1. Bij het opstellen van het rooster van aftreden dient ervoor te worden gezorgd dat niet alle leden van het dagelijks bestuur tegelijk aftreden.
2. Wie een tussentijdse vacature heeft vervuld is tweemaal terstond herkiesbaar.
3. Voor de functie van secretaris, penningmeester en voorzitter beraadt, één jaar voor het beoogde aftreden, het Bestuur zich over de opvolging. Zodra het Bestuur besloten heeft treedt, ten aanzien van de voorzitter, artikel 3 lid van de statuten in werking. Secretaris en penningmeester worden door het Bestuur gekozen, volgens artikel o, 5 lid, van de statuten.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 10

1. Bericht van verhindering voor een bestuursvergadering om geldige reden, - ter beoordeling door het bestuur-, dient tenminste 24 uur voor de afgesproken tijd bij het bestuur te zijn binnengekomen. Bij later bericht wordt het bestuurslid geacht zonder bericht afwezig te zijn geweest.
2. Indien een bestuurslid bij voorbaat verhinderd is voor een vastgestelde tijd en plaats dan kan dit bestuurslid een ander bestuurslid machtigen.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11

De secretaris en penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in het bestuur van de
Stichting Infectieziekten.

JAARVERSLAG
Artikel 12

Bij het jaarverslag bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten zijn inbegrepen de jaarverslagen van de secties.